چرا به فالگیرها مراجعه می کنیم؟!

برای سومین بار حرفش را تکرار می کند: «می توانم یک جن خیرخواه را مامور کنم برای خدمت به تو که همیشه گوش به فرمانت باشد درست مثل کاری که برای دیگران کردم اما برایت کمی خرج دارد!»

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.